New today: 255 | sold: 147 Advertise for free
c
Inseratsbild
1 Video
+4 Pictures

Hoch interessante vierjährige bereits L platzierte Colestusstute

Ad type: Horse for sale
Ad ID: 1757626
Online since: 9/11/2019
~26,529 $ 23,500 €
VAT can be stated separately
Sportpferde Hellmich
45472 Mülheim an der Ruhr Germany
Person in charge:
N. Schulte
+49 (0)1625687997
Print

Further informationThe origins of the Westphalian breeding lie in the founding of the state stud in Warendorf in 1826, the Breeders' Association itself was founded in 1904. By the end of the Second World War mainly heavier workhorses were bred there, which were used as carriage horses by farmers.Initially, a variety o ...more
COULEUR ROYALE SH
Westphalian
Warmblood
Mare
5 years
16.54 hh
Brown
Jumping
L-ready
L-placed
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Description

English
  • German
  • Polish
  • Dutch
  • Spanish
  • French
  • English
Couleur Royale SH, eine Stute mit ganz viel Herz...
Bei uns geboren und aufgewachsen. Ihre Mutter ging selbst erfolgreich bis M- Springen und Vielseitigkeit im Sport mit junger Amazonin, bis sie von dem Ausnahmehengst Colestus (Cornet Obolensky x Stakkato) besamt wurde (siehe Ludger Beerbaumstables, dort finden Sie unter Nachkommen auch ein Video unserer Stute als Fohlen).
Als Dreijährige wurde sie von uns getüvt (ohne Mängel) und vier Wochen lang angeritten. Danach durfte Sie nochmal ein Jahr in die Jungpferdeherde. Seit März 2019 von jungr Amazonion geritten. Schnell sammelte sie alle Erfahrungen, die sie für ihre Zukunft als Springpferd braucht. Sie ging tolle Runden in der Springpferde A* und A**, dort gelangen ihr viele fehlerfreie Runden und sie bekam immer mehr Routine. Auch im Training absolviert sie die Parcoure stets fehlerfrei, so dass sie sich bereits in Springpferde A* und A** platzieren konnte. Im August platzierte sie sich sogar schon in ihrer ersten Springpferde L für 4-7 jährige Pferde, als jüngstes Pferd (4.Platz). Aktuell am 18.10.2019 letzte Springpferde A Platzierung 5. Platz mit 7,6. 
Die Stute ist stets motiviert und absolut einfach und unkompliziert im Umgang. Auf dem Turnier wurde sie sogar von einem 5 jährigen Mädchen geführt und trocken geritten (eben ein Pferd für die ganze Familie). 
Coulour Royale SH ist eine absolute Traumstute der alle Wege offen stehen. 
So ist sie auch ein tolles Nachwuchspferd für Junioren, für den Hunter- ud Equitationsport. Auf sie ist immer Verlass.
Eine dreijährige Stakkato Gold Schwester ist ebenfalls noch in unserem Besitz. Couleurs Mutter genießt nun ihr Rentendasein bei einem Mädchen, der sie das Reiten beibringen darf.
Couleur ist also rundum ein Pferd für Jedermann, welches im Leben noch Nichts Schlechtes erlebt hat.
This text has been translated automatically.
Couleur Royale SH, a mare with a lot of heart...
Born and raised with us. Her mother herself went successfully to M- jumping and versatility in sport with young Amazonin, until she was inseminated by the exceptional stallion Colestus (Cornet Obolensky x Stakkato) (see Ludger Beerbaumstables, there you can also find a video of our mare as a mare under Descendants foals).
As a three-year-old, we trolled her (without defects) and ran for four weeks. Afterwards she was allowed another year in the young horses herd. Ridden by jungr Amazonion since March 2019. She quickly gained all the experience she needs for her future as a jumping horse. She went great laps in the jumping horses A* and A**, there she got a lot of flawless laps and she got more and more routine. Even in training she always completes the course without errors, so that she could already place herself in jumping horses A* and A**. In August she even placed in her first show jumping horses L for 4-7 year old horses, as the youngest horse (4th place). Currently on 18.10.2019 last show jumping horses A placement 5th place with 7.6.
The mare is always motivated and absolutely simple and uncomplicated in handling. At the tournament she was even led by a 5 year old girl and ridden dry (just a horse for the whole family).
Coulour Royale SH is an absolute dream mare that is open to all paths.
So she is also a great young horse for juniors, for the Hunter and Equitation sport. You can always rely on them.
A three-year-old Stakkato Gold sister is also still in our possession. Couleur's mother now enjoys her retirement with a girl who is allowed to teach her how to ride.
So Couleur is a horse for everyone who hasn't experienced anything bad in life.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Couleur Royale SH, klacz z dużym sercem...
Urodził się i wychował z nami. Jej matka sama udał się z powodzeniem do M-skoki i wszechstronność w sporcie z młodym Amazonin, dopóki nie został zapłodniony przez wyjątkowego ogiera Colestus (Cornet Obolensky x Stakkato) (patrz Ludger Beerbaumstables, tam można również znaleźć film z naszej klaczy jako klacz pod Potomkowie źrebiąt).
Jako trzylatka, trolled jej (bez wad) i prowadził przez cztery tygodnie. Potem pozwolono jej na kolejny rok w stadach młodych koni. Jeździł przez jungr Amazonion od marca 2019. Szybko zdobyła całe doświadczenie, których potrzebuje dla swojej przyszłości jako koń skaczący. Poszła wielkie okrążenia w konie skoki A * i **, tam dostała wiele bezbłędnych okrążeń i dostała coraz bardziej rutynowe. Nawet na treningach zawsze kończy kurs bez błędów, dzięki czemu mogła już postawić się w skokach koni A* i A**. W sierpniu umieściła nawet w swoim pierwszym pokazie skoki koni L dla koni 4-7-letnich, jako najmłodszy koń (4 miejsce). Obecnie 18.10.2019 ostatni pokaz skaczących koni Miejsce 5 miejsce z 7.6.
Klacz jest zawsze zmotywowana i absolutnie prosta i nieskomplikowana w obsłudze. Na turnieju prowadziła ją nawet 5-letnia dziewczynka i jeździła na sucho (tylko koń dla całej rodziny).
Coulour Royale SH to absolutna klacz marzeń, która jest otwarta na wszystkie ścieżki.
Jest więc świetnym młodym koniem dla juniorów, dla myśliwego i equitation. Zawsze możesz na nich polegać.
Trzyletnia siostra Stakkato Gold również jest w naszym posiadaniu. Matka Couleur cieszy się teraz na emeryturze z dziewczyną, która może nauczyć ją jeździć.
Więc Couleur jest koniem dla każdego, kto nie doświadczył niczego złego w życiu.

Pedigree

Location

44807 Bochum
Germany

Seller

Sportpferde Hellmich
E
45472 Mülheim an der Ruhr
Germany
Person in charge
N. Schulte
9 +49 (0)1625687997
We speak:
 

Contact the seller

* Mandatory Field


Send message
send via
9 n r
Sportpferde Hellmich
E
45472 Mülheim an der Ruhr
Germany
Person in charge
N. Schulte
9 +49 (0)1625687997
i