New today: 310 | sold: 525
c
Tennessee walking horse Gelding 18 years 16 hh Roan-Blue
1 Video
+2 Pictures

THREAT'S SILVER BANDIT (AKA BLUE)

Ad type: auction horse
Ad ID: 2861266
Online since: 11/23/2021
Ad views: 1460
Add to wish list: 17
bid on auction
Magic Horse Auction
Wichita Falls, TX 76305 United States
9
+1 (0)940... View All
 
Wish list
Print
r Complain

Further informationThe Tennessee Walking Horse is a gaited horse breed, which was firstly bred in Tennessee, the United States. In the 19th century, planters developed this breed as they wanted a comfortable horse in order to control their property on horseback. It originates from the stallion 'Black Allan' tha ... More about the horse breed Tennessee walking horse
Tennessee walking horse
Warmblood
Gelding
18 years
16 hh
Roan-Blue
Trail
Gaited
Leisure
is a companion

is allrounder

Description

English
  • Dutch
  • German
  • Italian
  • Polish
  • Swedish
  • Spanish
  • French
  • English
  • Russian
AVAILABLE ON MAGICHORSEAUCTION.COM
BIDDING IS OPEN NOW THROUGH 12/4 @ 5:30PM CST

Breed:Tennessee Walking Horse
ListedBy:Suzanne TenWesteneind
Location:Green Sea SC
Registered:Yes
Color:Blue Roan
Height:16 Hh
FoalDate:5-6-2004
Sex:Gelding
Contact:Suzanne TenWesteneind 315-254-0201

This is Blue. He is a registered, 16hh beautiful blue roan Tennessee Walking Horse. He has been my personal horse for the past few years. We have gone many miles together and I can say without a doubt that this guy is a true FINISHED TRAIL HORSE. He is very careful with his feet, taking care of himself and his rider at all times. I have had kids, adults, beginners, everyone on him. He never takes advantage of a rider’s inexperience like many horses do.

There is just so much to say about this guy – The list is endless:

Traffic safe

Rides very well solo, in groups, from the trailer and from the barn not buddy or barn sour

Slow, methodical, careful with his feet – very safe to ride on all terrain – goes where he’s pointed

Sustained gates – whatever you want him to do he will stay at that speed/ loose rein

Would be considered a babysitter to his rider

Non spooky under saddle

Very clean legs, excellent hard feet, 100% sound

Great with trailering, farrier, clipping, hosing, spraying

Grandma, kid safe

Registered with great bloodline

Beautiful blue roan color

16 hands tall, big boned

Has had only two owners (women) including myself – has never been at auction or in any sale

Has been a deluxe trail horse all his life – VERY SEASONED ON THE TRAILS

No maintenance required – absolutely no soundness or health issues with this guy- he will be the 30+ year old horse you’re still riding many years from now

Neck reins

Ground ties

No allergies or sensitivity to bugs or sun which is pretty common for horses here in the south

Much more woah than go – easy going, slow trail partner

If you watch Blue in the video, you will see on the obstacle course, how slow and careful he steps through every obstacle – even the large step down onto the tire he does amazingly slow. The bridge after he goes up the stairs is 3 ft off the ground and only 2 ft wide (very thin). He makes it look easy but not many horses step over that thin bridge that easily. At the water canal, he moves slowly and carefully up and down steep banks and through the water where the sand is unstable and he sinks intermittently as he steps through it. He does not spook and stays very calm with all of these obstacles. This boy is truly very special and rare. He is always standing at the gate wanting to come out and spend time with you and is overall just a very willing partner.

The reason I am offering Blue at this time is because my horse training schedule is pretty full and I cannot take him out as often as he would like. He LOVES to spend time with his person and will just stand there at the gate staring at me when I’m at the barn working. It breaks my heart watching him just stand there wanting to come be with me. He is truly a special, beautiful boy that is the real deal and truly a safe trail horse which is what the vast majority of people are seeking and cannot find. This boy means a lot to me. I really want him to have a perfect forever home. He deserves to get all the attention and love from his special person. Are you that person?
This text has been translated automatically.
BESCHIKBAAR OP MAGICHORSEAUCTION.COM
BIEDEN IS NU OPEN TOT 12/4 @ 5:30PM CST

Ras: Tennessee Walking Horse
Aangebodendoor:Suzanne TenWesteneind
Locatie:Green Sea SC
Geregistreerd:Ja
Kleur: Blue Roan
Hoogte:16 Hh
VeulenDatum:5-6-2004
Geslacht:Ruin
Contact:Suzanne TenWesteneind 315-254-0201

Dit is Blauw. Hij is een geregistreerd, 16hh mooi blauw roan Tennessee Walking Horse. Hij is de afgelopen jaren mijn persoonlijke paard geweest. We hebben samen vele kilometers afgelegd en ik kan zonder twijfel zeggen dat deze man een echt AFGEWERKT TRAIL HORSE is. Hij is erg voorzichtig met zijn voeten en zorgt te allen tijde voor zichzelf en zijn ruiter. Ik heb kinderen gehad, volwassenen, beginners, iedereen op hem. Hij maakt nooit gebruik van de onervarenheid van een ruiter zoals veel paarden doen.

Er is gewoon zoveel te zeggen over deze man - De lijst is eindeloos:

Veilig verkeer

Rijdt zeer goed solo, in groepen, vanaf de trailer en vanuit de schuur niet buddy of schuur zuur

Langzaam, methodisch, voorzichtig met zijn voeten - zeer veilig om op alle terreinen te rijden - gaat waar hij is gericht

Aanhoudende poorten - wat je ook wilt dat hij doet, hij zal op die snelheid / losse teugel blijven

Zou worden beschouwd als een oppas voor zijn ruiter

Niet griezelig onder het zadel

Zeer schone benen, uitstekende harde voeten, 100% geluid

Geweldig met traileren, hoefsmid, knippen, spuiten, spuiten

Oma, kind veilig

Geregistreerd met grote bloedlijn

Mooie blauwe roan kleur

16 handen lang, groot uitgebeend

Heeft slechts twee eigenaren (vrouwen) gehad, waaronder ikzelf - is nog nooit op een veiling of in een verkoop geweest

Is al zijn hele leven een luxe trailpaard – VERY SEASONED ON THE TRAILS

Geen onderhoud nodig - absoluut geen geluids- of gezondheidsproblemen met deze man - hij zal het 30  jaar oude paard zijn dat je over vele jaren nog steeds rijdt

Nekteugels

Grondbanden

Geen allergieën of gevoeligheid voor insecten of zon, wat vrij gebruikelijk is voor paarden hier in het zuiden

Veel meer woah dan gaan – easy going, slow trail partner

Als je Blue in de video bekijkt, zie je op de hindernisbaan hoe langzaam en voorzichtig hij door elk obstakel stapt - zelfs de grote stap naar beneden op de band doet hij verbazingwekkend langzaam. De brug nadat hij de trap op is 3 ft van de grond en slechts 2 ft breed (erg dun). Hij laat het er makkelijk uitzien, maar niet veel paarden stappen zo makkelijk over die dunne brug. Bij het waterkanaal beweegt hij langzaam en voorzichtig op en neer steile oevers en door het water waar het zand onstabiel is en hij met tussenpozen zinkt als hij er doorheen stapt. Hij schrikt niet en blijft heel rustig met al deze obstakels. Deze jongen is echt heel bijzonder en zeldzaam. Hij staat altijd aan de poort om naar buiten te komen en tijd met je door te brengen en is over het algemeen gewoon een zeer bereidwillige partner.

De reden dat ik Blue op dit moment aanbied is omdat mijn trainingsschema voor paarden behoorlijk vol is en ik hem niet zo vaak kan meenemen als hij zou willen. Hij houdt ervan om tijd met zijn persoon door te brengen en zal gewoon bij de poort staan en naar me staren als ik in de schuur aan het werk ben. Het breekt mijn hart als ik zie hoe hij daar gewoon staat en bij me wil zijn. Hij is echt een speciale, mooie jongen die het echte werk is en echt een veilig trailpaard, wat de overgrote meerderheid van de mensen zoekt en niet kan vinden. Deze jongen betekent veel voor mij. Ik wil echt dat hij een perfect thuis voor altijd heeft. Hij verdient het om alle aandacht en liefde van zijn speciale persoon te krijgen. Ben jij die persoon?
This text has been translated automatically.
ДОСТУПНО НА MAGICHORSEAUCTION.COM
ТОРГИ ОТКРЫТЫ ДО 12/4 @ 5:30PM CST

Порода:Теннессийская ходячая лошадь
СписокBy:Сюзанна ТенВестенейнд
Местоположение:Зеленое море SC
Зарегистрировано:Да
Цвет: синий роан
Высота:16 Hh
ЖеребенокДата:5-6-2004
Пол:Гелдинг
Контакт:Сюзанна ТенВестенденд 315-254-0201

Это синий. Он зарегистрированный, 16hh красивый голубой роан Теннессийская ходячая лошадь. Он был моей личной лошадью в течение последних нескольких лет. Мы прошли много миль вместе, и я могу без сомнения сказать, что этот парень - настоящая ЗАКОНЧЕННАЯ ЛОШАДЬ. Он очень осторожен со своими ногами, заботясь о себе и своем всаднике во все времена. У меня были дети, взрослые, новички, все на нем. Он никогда не пользуется неопытностью всадника, как это делают многие лошади.

Об этом парне можно сказать так много – список бесконечен:

Безопасность дорожного движения

Очень хорошо едет в одиночку, в группах, из трейлера и из сарая не приятель или сарай кислый

Медленный, методичный, осторожный с ногами - очень безопасно ездить по любой местности - идет туда, куда он направлен

Устойчивые ворота - что бы вы ни хотели, чтобы он сделал, он будет оставаться на этой скорости / свободном поводье

Будет считаться няней для своего гонщика

Не жуткий под седлом

Очень чистые ноги, отличные жесткие ноги, 100% звук

Отлично с трейлером, кузнецом, обрезкой, шлангом, распылением

Бабушка, сейф для детей

Зарегистрирован с большой родословной

Красивый синий цвет роана

16 рук высокие, большие костистые

У меня было только два владельца (женщины), включая меня – никогда не был на аукционе или в какой-либо продаже.

Всю свою жизнь был роскошной трейловой лошадью – ОЧЕНЬ ВЫДЕРЖАН НА ТРОПАХ

Не требуется никакого технического обслуживания - абсолютно никаких проблем со здоровьем или здоровьем с этим парнем - он будет 30-летней лошадью, на которой вы все еще катаетесь через много лет.

Шейные поводья

Земляные стяжки

Нет аллергии или чувствительности к насекомым или солнцу, что довольно распространено для лошадей здесь, на юге.

Гораздо больше вау, чем идти – легкий, медленный партнер по тропе

Если вы посмотрите Блю на видео, вы увидите на полосе препятствий, как медленно и осторожно он проходит через каждое препятствие — даже большой шаг вниз на шину он делает удивительно медленно. Мост после того, как он поднимается по лестнице, находится в 3 футах от земли и всего 2 фута в ширину (очень тонкий). Он делает так, чтобы это выглядело легко, но не так много лошадей переступают через этот тонкий мост так легко. В водном канале он медленно и осторожно движется вверх и вниз по крутым берегам и через воду, где песок нестабилен, и он периодически опускается, проходя через него. Он не пугает и остается очень спокойным со всеми этими препятствиями. Этот мальчик действительно особенный и редкий. Он всегда стоит у ворот, желая выйти и провести время с вами, и в целом является просто очень готовым партнером.

Причина, по которой я предлагаю Блю в это время, заключается в том, что мой график тренировок лошадей довольно полный, и я не могу выводить его так часто, как ему хотелось бы. Он ЛЮБИТ проводить время со своим человеком и будет просто стоять у ворот, глядя на меня, когда я работаю в сарае. Это разбивает мое сердце, наблюдая, как он просто стоит там, желая быть со мной. Он действительно особенный, красивый мальчик, который является настоящей сделкой и действительно безопасной лошадью, которую подавляющее большинство людей ищут и не могут найти. Этот мальчик много значит для меня. Я действительно хочу, чтобы у него был идеальный вечный дом. Он заслуживает того, чтобы получить все внимание и любовь от своего особенного человека. Вы тот человек?

Location

Green Sea SC 29545
United States


Seller

Magic Horse Auction
E
Wichita Falls, TX 76305
United States

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message

Further ads from these sellers

send via
9 n r
Magic Horse Auction
E
Wichita Falls, TX 76305
United States
i