New today: 415 | sold: 657
c
Beautiful stable, horse breeding farm in Bonin // stadnina, stajnia koni w Bonine
+8 Pictures

Beautiful stable, horse breeding farm in Bonin // stadnina, stajnia koni w Bonine

Ad type: Classified ads
Ad ID: 3264874
Online since: 7/14/2022
Ad views: 1440
Add to wish list: 15
zł5,900,000.00
~ $1,204,987.32
Private vendor
72-600 Świnoujście
Poland
9
+48 (0)50... View All
Wish list
Print
r Complain
Horse properties
Secondhand

Description

(ENGLISH, DUTCH, FRENCH BELOW)

Atrakcyjny obiekt funkcjonujący jako stadnina, stajnia, hodowla koni. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Bonin w gminie Łobez, otoczona dużą ilością zieleni. To co wyróżnia tę nieruchomość to gotowa infrastruktura do hodowli i treningu koni.

Co oferujemy:

Nieruchomość pełniąca rolę w pełni funkcjonującej stadniny koni a dokładnie hodowli ogierów.

To co wyróżnia opisywaną tu nieruchomość to kompleksowe i w pełni profesjonalne zaplecze do hodowli koni i ich treningu.

Od 1994 roku obiekt funkcjonuje pod nazwą Stajnia Bonin a właściciele od roku 1996 do dnia dzisiejszego zajmują się hodowlą ogierów.

LOKALIZACJA

Bonin, gmina Łobez, znajduje się w odległości 90 km od Szczecina, 97 km od Koszalina, około 110 km od Piły i 190 km od Poznania.

Miejscowość otoczona jest wyjątkowymi terenami leśnymi, co powoduje, że przejażdżki konne po okolicy, to prawdziwy rarytas dla miłośników koni.

POWIERZCHNIA

Nieruchomość zajmuje powierzchnię około 5,3 ha a jego kształt zbliżony jest do kształtu kwadratu.

Dodatkowym atutem jest częściowo, lekko nachylony teren w kierunku zachodnim skąd rozpościera się przepiękny zachód słońca, odbijający się w lustrze zlokalizowanych tu stawów rybnych..

W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE OBIEKTY

- 43 boksy,

- Hala o wymiarach 65x25 metrów z podłożem kwarcowym i ze specjalistycznym nawodnieniem,

- Plac zewnętrzny o wymiarach 40x70 metrów z podłożem piaskowym z nawodnieniem,

- Sześć wydzielonych od siebie stajni w tym stajnia dla ogierów,

- Fantom do pobierania nasienia + laboratorium,

- Kryta karuzela z gumowym podłożem,

- Bieżnia dla koni,

- Kryty lonżownik,

- Myjka zewnętrzna letnia,

- Myjka wewnętrzna dwustanowiskowa z ogrzewaniem i solarium,

- Siodlarnia,

- 6 padoków dla sportowych koni,

- Garaż na koniowóz LKW,

- Nowoczesny budynek mieszkalny (dom jednorodzinny)o pow. 170 m2, wybudowany w 2017 roku, wykończony w wysokim standardzie,

- Dwa apartamenty gościnne o pow. 200 m2 z salonem, aneksem kuchennym, sypialnią, łazienką i z wc.

- Dwa stawy z rybami do wędkowania o powierzchni około 7000 m2,

- Dwa domki holenderskie, plus miejsce do rozbudowy o dodatkowe domki usytuowane tuż przy stawach z widokiem na zachód słońca,

ATUTY NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość posiada dwa własne ujęcia wody ze studni głębinowej, co przekłada się na oszczędności w utrzymaniu obiektu.

Powierzchnia działki pozwala na jej kreatywna rozbudowę i przystosowanie do celów organizacji np. zawodów konnych, prowadzenia obozów jeździeckich lub innych eventow okolicznościowych.

Z tytułu atrakcyjnej lokalizacji i kompleksowej infrastruktury, nieruchomość zapewnia wyjątkowe warunki dla funkcjonowania koni jak również ich opiekunów w zgodzie z naturalnymi potrzebami.

Tutejsze, lasy, łąki i akweny wodne oraz naturalna aura, jaką otoczona jest opisywana tu stadnina, powodują, że panuje tu iście zdrowotna i rodzinna atmosfera.

Zapraszam serdecznie na osobistą prezentację i złożenie własnej propozycji cenowej, którą niezwłocznie rozpatrzymy.

Więcej informacji: Robert Dorosz tel. 502 027 367
-------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

An attractive facility functioning as a stud, stable, horse breeding farm. The property is located in POLAND, in the town of Bonin in the commune of Łobez, surrounded by lots of greenery. What distinguishes this property is the ready infrastructure for horse breeding and training.

We offer:

The property serves as a fully functioning horse stud, specifically stallion breeding.

What distinguishes the property described here is comprehensive and fully professional facilities for horse breeding and training.

Since 1994, the facility has been operating under the name "Stajnia Bonin" and the owners have been breeding stallions since 1996.

LOCATION

Bonin, Łobez commune, is located 90 km from Szczecin, 97 km from Koszalin, about 110 km from Piła and 190 km from Poznań.

The town is surrounded by unique forest areas, which makes horse rides around the area a real treat for horse lovers.

SURFACE

The property covers an area of ​​approximately 5.3 ha and its shape resembles a square.

An additional advantage is the partly, slightly sloping terrain towards the west, from where there is a beautiful sunset, reflected in the mirror of the fish ponds located here.

THE REAL ESTATE CONSISTS OF THE FOLLOWING OBJECTS

- 43 horse stalls,

- A hall with dimensions of 65x25 meters with a quartz substrate and specialized irrigation,

- An external square with dimensions of 40x70 meters with a sandy substrate with irrigation,

- Six separate stables, including a stallion stable,

- Phantom for collecting semen + laboratory,

- A covered carousel with a rubber base,

- horse treadmill,

- Indoor lunging device,

- Summer outdoor washer,

- Internal two-stand washer with heating and a solarium,

- Saddlehouse,

- 6 paddocks for sports horses,

- Garage for a LKW horse car,

- A modern residential building (single-family house) with an area of 170 m2, built in 2017, finished to a high standard,

- Two guest apartments of 200 m2, with a living room, kitchenette, bedroom, bathroom and toilet.

- Two ponds where you can fish with an area of ​​about 7,000 m2,

- Two Dutch houses, plus a place for expansion with additional houses located right next to the ponds overlooking the sunset,

REAL ESTATE ADVANTAGES

The property has two own water intakes from a deep well, which translates into savings in the maintenance of the facility.

The plot area allows for its creative expansion and adaptation to the organization purposes, e.g. horse competitions, riding camps or other special events.

Due to the attractive location and comprehensive infrastructure, the property provides exceptional conditions for the functioning of horses and their keepers in accordance with their natural needs.

The local forests, meadows and water reservoirs, as well as the natural aura surrounding the stud farm described here, make it a truly healthy and family atmosphere.

I cordially invite you to present and submit your own price proposal, which we will immediately consider.

More information: Robert Dorosz tel. +48 502 027 367

DUTCH
Een aantrekkelijke voorziening die functioneert als stoeterij, stal, paardenfokkerij. De woning is gelegen in het stadje Bonin in de gemeente Łobez, omgeven door veel groen. Wat dit pand onderscheidt, is de kant-en-klare infrastructuur voor het fokken en africhten van paarden.

Wij bieden:

Het pand dient als een volledig functionerende paardenstoeterij, met name de hengstenfokkerij.

Wat het hier beschreven pand onderscheidt, zijn uitgebreide en volledig professionele faciliteiten voor het fokken en trainen van paarden.

Sinds 1994 opereert de faciliteit onder de naam "Stajnia Bonin" en de eigenaren fokken sinds 1996 hengsten.

PLAATS

Bonin, gemeente Łobez, ligt op 90 km van Szczecin, 97 km van Koszalin, ongeveer 110 km van Piła en 190 km van Poznań.

De stad is omgeven door unieke bosgebieden, waardoor paardrijden in de omgeving een waar genot is voor paardenliefhebbers.

OPPERVLAKTE

Het pand heeft een oppervlakte van circa 5,3 ha en lijkt qua vorm op een vierkant.

Bijkomend voordeel is het deels, licht glooiende terrein naar het westen, vanwaar een prachtige zonsondergang wordt weerspiegeld in de spiegel van de hier gelegen visvijvers.

HET ONROEREND GOED BESTAAT UIT DE VOLGENDE OBJECTEN:

- 43 paardenboxen,

- Een hal met afmetingen van 65x25 meter met een kwartssubstraat en gespecialiseerde irrigatie,

- Een buitenplein met afmetingen van 40x70 meter met een zanderige ondergrond met irrigatie,

- Zes aparte stallen, waaronder een hengstenstal,

- Phantom voor het verzamelen van sperma + laboratorium,

- Een overdekte carrousel met een rubberen basis,

- paardenloopband,

- Indoor longeerapparaat,

- Zomer buitenwasmachine,

- Interne tweestanden wasmachine met verwarming en een solarium,

- Zadelhuis,

- 6 paddocks voor sportpaarden,

- Garage voor een LKW paardenwagen,

- Een modern woongebouw (eengezinswoning) met een oppervlakte van 170 m2, gebouwd in 2017, hoogwaardig afgewerkt,

- Twee gastenappartementen van 200 m2 met een woonkamer, kitchenette, slaapkamer, badkamer en toilet.

- Twee vijvers waar gevist kan worden met een oppervlakte van circa 7.000 m2,

- Twee Nederlandse huizen, plus een plek voor uitbreiding met extra huizen direct aan de vijvers met uitzicht op de zonsondergang,

VASTGOEDVOORDELEN

Het pand heeft twee eigen waterinlaten uit een diepe put, wat zich vertaalt in besparingen in het onderhoud van de faciliteit.

Het perceeloppervlak zorgt voor creatieve uitbreiding en aanpassing aan de organisatiedoeleinden, b.v. paardenwedstrijden, paardrijkampen of andere speciale evenementen.

Door de aantrekkelijke ligging en uitgebreide infrastructuur biedt het pand uitzonderlijke omstandigheden voor het functioneren van paarden en hun houders in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften.

De lokale bossen, weiden en waterreservoirs, evenals de natuurlijke uitstraling die de hier beschreven stoeterij omringt, maken het een echt gezonde en familiale sfeer.

Ik nodig u van harte uit om uw eigen prijsvoorstel te presenteren en in te dienen, dat wij direct in overweging zullen nemen.

Meer informatie: Robert Dorosz tel. +48 502 027 367
---------------------------------------------------------------------

FRENCH:
Une belle installation fonctionnant comme un haras, une écurie, une ferme d'élevage de chevaux. La propriété est située dans la ville de Bonin dans la commune de Łobez, entourée de beaucoup de verdure. Ce qui distingue cette propriété est l'infrastructure prête pour l'élevage et l'entraînement des chevaux.

Nous offrons:

La propriété sert de haras de chevaux entièrement fonctionnel, en particulier d'élevage d'étalons.

Ce qui distingue la propriété décrite ici, ce sont des installations complètes et entièrement professionnelles pour l'élevage et l'entraînement des chevaux.

Depuis 1994, l'établissement opère sous le nom de "Stajnia Bonin" et les propriétaires élèvent des étalons depuis 1996.

EMPLACEMENT

Bonin, commune de Łobez, est située à 90 km de Szczecin, à 97 km de Koszalin, à environ 110 km de Piła et à 190 km de Poznań.

La ville est entourée de zones forestières uniques, ce qui fait des promenades à cheval dans la région un vrai régal pour les amateurs de chevaux.

SURFACE

La propriété couvre une superficie d'environ 5,3 ha et sa forme ressemble à un carré.

Un avantage supplémentaire est le terrain en partie légèrement en pente vers l'ouest, d'où il y a un beau coucher de soleil, reflété dans le miroir des étangs à poissons situés ici.

LE BIEN IMMOBILIER SE COMPOSE DES OBJETS SUIVANTS

- 43 boxes à chevaux,

- Une halle aux dimensions de 65x25 mètres avec un substrat de quartz et une irrigation spécialisée,

- Une place extérieure aux dimensions de 40x70 mètres avec un substrat sablonneux avec irrigation,

- Six écuries séparées, dont une écurie d'étalons,

- Fantôme de collecte de sperme + laboratoire,

- Un carrousel couvert avec une base en caoutchouc,

- tapis roulant pour chevaux,

- Dispositif de longe intérieure,

- Laveuse extérieure d'été,

- Lave-linge interne à deux pieds avec chauffage et solarium,

- sellerie,

- 6 paddocks pour chevaux de sport,

- Garage pour une voiture à chevaux LKW,

- Un immeuble résidentiel moderne (maison unifamiliale) d'une superficie de 170 m2, construit en 2017, fini à un niveau élevé,

- Deux appartements d'amis de 200 m2, comprenant un séjour, une kitchenette, une chambre, une salle d'eau et des toilettes.

- Deux étangs où l'on peut pêcher d'une superficie d'environ 7 000 m2,

- Deux maisons hollandaises, plus un lieu d'agrandissement avec des maisons supplémentaires situées juste à côté des étangs avec vue sur le coucher du soleil,

AVANTAGES IMMOBILIERS

La propriété dispose de deux prises d'eau propres provenant d'un puits profond, ce qui se traduit par des économies dans l'entretien de l'installation.

La zone de l'intrigue permet son expansion créative et son adaptation aux objectifs de l'organisation, par ex. compétitions hippiques, camps d'équitation ou autres événements spéciaux.

En raison de son emplacement attrayant et de son infrastructure complète, la propriété offre des conditions exceptionnelles pour le fonctionnement des chevaux et de leurs gardiens conformément à leurs besoins naturels.

Les forêts locales, les prairies et les réservoirs d'eau, ainsi que l'aura naturelle entourant le haras décrit ici, en font une atmosphère vraiment saine et familiale.

Je vous invite cordialement à présenter et à soumettre votre propre proposition de prix, que nous examinerons immédiatement.

Plus d'informations : Robert Dorosz tél. +48 502 027 367
---------------------------------------------

Location

73-150 Bonin
Poland


Seller

Private vendor
E
72-600 Świnoujście
Poland

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message
send via
9 n r
Private vendor
E
72-600 Świnoujście
Poland
i